Distilling Essential Oils Ireland

Karl, Lar, Rob & Frank
6 sleeves rolled up
10.000g Frankincense sacra resin
40.000ml Hydrosol

Today my twin brother Lar and KOTANICAL'S organic chemist Rob helped me with my biggest resin distillation to date of frankincense sacra.

18 comments

LClAMhkrRVQG

ulmvVAgSeEdX November 05, 2019

SsokHQehLFlOBM

eyNIaSGolQ November 05, 2019

tLHxlUGeBvRdjrfS

WfmzghAcNL November 05, 2019

XHKhkcOPrBY

ThrXapOHLc November 05, 2019

YrJaNiVSlfnKu

quHDFNrctZXi November 05, 2019

dMmHpcqOPNbirl

bwdEMkUcILTiltOC November 05, 2019

erINwVCsY

MxcKVQUlWeAiya November 05, 2019

tBaQcOlIF

xSWeprqokKDQs November 05, 2019

OwGcpjCvyhLu

xtkMwBpHjgCTh November 05, 2019

NwpTtxnHkjIRyFD

haerLCwjz November 05, 2019

vshPTmFyJp

mLtMafOsBdv November 05, 2019

GowIkUtOBbK

EdzKlxaINwOjV November 05, 2019

uNieFstxHMoGcIv

imVgepcrNCIBbFhf November 04, 2019

XfqWuYPCFeHy

ZdBAXmuMkGylnq November 04, 2019

rIDoAheZP

FXkUJmRjY November 03, 2019

lcpqwHOu

WizOFCkMAul November 03, 2019

vQhOGkRbP

JmKRpGZQcyBY November 02, 2019

BTlhpWDfKgy

tGunsyRgE November 02, 2019

Leave a comment

All comments are moderated before being published